Senior New Store Development Officer

Pizza 4P‘s Ha Noi, 5 Phan Ke Binh, Ba Dinh, Ha Noi; 43 Trang Tien, Hoan Kiem, Ha Noi & Lotte Tower 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi - Head Office (Non-managerial Level) Toàn thời gian

Mô tả công việc

JOB DESCRIPTION

LEVEL: Senior

Working Location: Hanoi

Direct Supervisor: NSD Manager

A Senior NSD Officer will be working as a member of NSD Team – to achieve the goals of company and department related to Projects:

* New store development:

- Looking for suitable property to open new store

- Manage assigned tasks and take care all the matter of new restaurant opening project

- Manage licenses, contracts related to new restaurant opening project

- Contact supplier and manager the setting up of the telephone, Water, Electricity for the restaurant

- Rental contract proposal and implementation

- Construction management – relating to restaurant asset and building.

* Legal license:

- Dealing with local and relevant government authorities related to company’s legal affairs

- Proceed and manage licenses and certificates (food safety certificate, environment certificate…)

- Controlling, monitoring agreements, contracts

* Phát triển các nhà hàng mới:

- Tìm kiếm các mặt bằng phù hợp để mở nhà hàng mới.

- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao và phụ trách tất cả các vấn đề có liên quan đến các dự án nhà hàng mới.

- Quản lý các giấy phép, hợp đồng có liên quan đến các dự án mở nhà hàng mới.

- Phụ trách liên hệ và quản lý việc lắp đặt điện thoại, điện, nước cho nhà hàng

- Đề xuất và thực hiện các hợp đồng thuê nhà.

- Quản lý công trình xây dựng – liên quan đến tài sản và xây dựng của nhà hàng.

* Giấy phép pháp lý:

- Liên hệ và làm việc với chính quyền địa phương và các bên có liên quan đến vấn đề pháp lý của công ty.

- Thực hiện và quản lý giấy phép và giấy chứng nhận (giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy phép môi trường…)

- Kiểm tra và kiểm soát các thoả thuận, hợp đồng.

JOB REQUIREMENTS

- University Degree

- 2-3 years of experience in the relevant position in F&B field.

- Good understanding of relevant policies and procedures

- Knowledge of legal (preferred)

- Excellent verbal and written communication skills in both English and Vietnamese

- Strong business minded

- Able to work under high pressure and multitasking

- Có bằng đại học.

- Có 2- 3 năm kinh nghiệm trong vị trí có liên quan đến lĩnh vực F&B.

- Có hiểu biết tốt về các chính sách và thủ tục có liên quan

- Có hiểu biết về pháp lý.

- Kỹ năng giao tiếp và viết cả Tiếng Việt và tiếng Anh.

- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và các công việc khác nhau.

SALARY

Salary: $600-$800

13th month salary

12 days paid leave a year

Lương:

- Lương: $600 -$800

- Lương tháng 13

- 12 ngày phép

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth)
Giới tính (Gender)
Trình độ học vấn (Education)
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển
Chia sẻ với bạn bè:

Lương: 600800 USD

Địa chỉ: Pizza 4P‘s Ha Noi, 5 Phan Ke Binh, Ba Dinh, Ha Noi; 43 Trang Tien, Hoan Kiem, Ha Noi & Lotte Tower 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi

Phòng ban: Head Office (Non-managerial Level)

Hạn nộp hồ sơ: 01/03 — 31/03/2019